Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro

PEC (Pla Educatiu de Centre)

INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre és el document de referència de la comunitat educativa de l’escola.

Defineix d’una manera clara i coherent l’organització i gestió del centre: els trets d’identitat, els objectius a assolir en tots els àmbits de l’escola i l’estructura organitzativa.

S’exposen els principis pedagògics de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols atenent les realitats de cada alumne i vetllant per la formació integral a partir de la música.

Aquest document és el fruit de la reflexió de l’equip de professors i el consell escolar. Està consensuat per el Consell Rector del Centre i, per tal que sigui vàlid, ha d’estar sotmès a les revisions pertinents per tal que compleixi els seus objectius de millora contínua i innovació educativa.

CONTEXT

– Règim jurídic

1.- L’organisme autònom Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, atesa la seva condició i naturalesa, es regeix pels presents estatuts, per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, per la legislació de règim local i particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Igualment es regeix per la següent normativa: − Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’administració general de l’Estat, en concret els articles Pàg. 74 Administració Local Ajuntaments Núm. 64 – 30 de març de 2012 45 a 52 amb les seves especialitats fixades per l’article 85.bis de la LRBRL. − La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. − La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. − El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. − El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. − La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. − La resta de disposicions concordants i de desenvolupament que li siguin d’aplicació.

2.- En allò no incompatible amb la normativa de règim local, li serà d’aplicació la legislació sectorial reguladora de l’educació i en concret la següent: − Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació. − Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. − Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació a Catalunya. − Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. − Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regules els òrgans de govern dels Conservatoris de Música i d’altres centres públics d’ensenyaments artístics de Catalunya dependents d’entitats locals. − Decret 322/1993, de 24 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació curricular del grau elemental d’ensenyaments musicals. − Totes les disposicions i resolucions emeses pel Departament d’Educació que siguin d’aplicació.

3.- Aquesta relació normativa no és, en cap cas, exhaustiva i s’entendrà feta la remissió a les normes que substitueixin les anteriorment relacionades. Quan es produeixi algun canvi en la normativa aplicable, s’entendran automàticament actualitzades les referències legislatives. En matèria de contractació són aplicables les normes generals de la contractació de les administracions públiques, amb les especificitats pròpies del règim local. En matèria de personal, patrimoni i règim econòmic i financer, són d’aplicació les disposicions vigents en cada moment per a les entitats locals.

– Municipi

La ciutat de Sant Feliu de Guíxols és al centre de la Costa Brava, entre els municipis de Castell- Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. És a 34 km de Girona i a 105 de Barcelona.
Té 21.945 habitants.
El Festival Internacional de la Porta Ferrada, instituït el 1958, és el més antic de Catalunya. Aquest festival, que es celebra al Port, l’església del Monestir i el Teatre, durant els mesos d’estiu, ha anat prenent importància internacional amb el temps i és un dels principals festivals de Catalunya. Engloba el teatre, la música i la dansa.

Durant la resta de l’any hi ha el Guíxols Escena i el Concurs de Teatre Amateur a més de programació de teatre.

Hi ha quatre escoles públiques de primària, dues de concertades, 2 centres de secundària públics i un de concertat, 3 escoles bressol (2 de municipals i una privada).

IDENTITAT

L’Organisme Autònom té el seu domicili a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, al carrer Capmany núm. 23- 25. No obstant això, l’organisme autònom pot acordar el trasllat del domicili social, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a l’exercici de les seves funcions.

– Antecedents i història

L’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols va néixer al març del 1949, dirigida per Pere Mercader Terrades, que ja donava classes de música col·legi La Salle de Sant Feliu de Guíxols. El 22 d’abril s’acordà la creació d’un Patronat rector, i prèvia petició a l’Ajuntament, l’Escola de Música passà a ser filial del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

Al 1972 i després de la mort de Pere Mercader, l’Ajuntament proposà a Maria Serra com a directora. Es passà de 15 alumnes a uns 40 de l’ inici fins als moments.

Al 1977, el Patronat de l’Escola d’Arts i Oficis (Remus i Rufí), aprova l’extensió del seu patronat a l’Escola de Música. L’escola veuria augmentat l’alumnat fins a 125.

Al 1982, hi ha un diàleg amb la Generalitat i concedeix una petita subvenció a canvi de classificar-se acadèmicament. Entretant els alumnes arriben a 200 i s’augmenta el professorat, molts d’ells ex-alumnes.

És també en el 1982, que es signa un conveni amb l’Ajuntament de Platja d’Aro, per tal de poder oferir el servei de música al seu municipi, amb el mateix professorat que a Sant Feliu.

L’any 1988, i davant la situació d’una escola que funciona en un edifici municipal però que no es correspon jurídicament a cap de les formes previstes per la llei, s’arriba al consens per crear un Organisme Autònom Municipal, que gestionarà l’Escola de Música, sota la tutela de l’Ajuntament.

És en aquest any que es signa un conveni amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per oferir el servei de música al seu municipi, que va durar 10 anys.

És al 1989 que es classifica l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols com a centre no oficial autoritzat d’Ensenyament.

Al llarg de la història de l’escola de música la ubicació ha estat sempre la mateixa, excepte el curs 2012-2013 que degut a la reforma integral de l’edifici ens vàrem traslladar a l’escola de primària Ardenya.

– Trets identitaris de l’escola

L’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, amb compromís educatiu, social i cultural, vol permetre l’accés a la pràctica i educació musical i el gaudir de la música a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro, sense límit d’edat, religió ni condició social. Amb els tallers de nadons i cursos per adults, arribem a totes les edats.

A través de l’Escola de Música s’educa en els valors que comporta l’estudi de la música: l’ordre, l’hàbit d’estudi personal, el treball en equip, la responsabilitat, la potenciació del gust per la música, l’anàlisi i desig d’ampliar el coneixement, l’opinió personal i tot el relacionat amb la resta de manifestacions artístiques.

L’Escola de Música organitza una sèrie d’activitats que pretenen afavorir les relacions dins de l’escola i amb el seu entorn, implicada en els diferents esdeveniments culturals del Municipi.

Entenem l’educació com una formació integral de l’alumne, potenciant així les activitats d’intercanvis, interacció amb escoles del voltant.

La part de creativitat és important al centre, així es potencia que creïn les seves pròpies composicions, cançons per als petits, contes musicats…

La roda d’instruments és un tret característic de l’escola, que pretén que a través de totes les famílies d’instruments, els alumnes puguin expressar-se i conèixer les peculiaritats del so que produeix pinçar una corda, fregar-la, percudir, bufar un tub… i afavorir també la tria de l’ instrument.

Les classes de coral, grup instrumental, classes col·lectives de piano, cambres, combos i orquestres, són bàsiques en l’aprenentatge de la música, i a l’ Escola es potencia des de l’inici de l’aprenentatge musical, descobrint així el treball en equip, la individualitat dins el grup, l’escolta, la reacció…Es vetllarà per tal que tot l’alumnat pugui formar part de diverses agrupacions musicals, com a espai natural per al desenvolupament dels seus aprenentatges musicals.

L’activitat formativa es fonamentarà principalment en activitats musicals realitzades per l’alumnat i, metodològicament, supeditarem la lecto-escriptura a la pràctica musical, per anar vers un aprenentatge més funcional.

El professorat realitzarà un treball d’interdisciplinarietat que afectarà sobretot a aquells processos musicals que considerem troncals (percepció, emissió, reflexió) i que hauran d’estar presents en totes les assignatures, per tal de facilitar un apropament global al fenomen musical.

L’Escola entén que el repertori amb el qual es treballa és, bàsicament, el material que permet l‘aplicació d’unes activitats i estratègies didàctiques que permeten l’aprenentatge i l’avaluació d’uns continguts que són el camí per a l’assoliment de les competències musicals determinades.

La nostra escola parteix d’una visió en la que és el propi alumnat qui construeix la seva intel·ligència musical, amb l’ajut del professorat. Les tasques d’observació, d’experimentació, de vivència sensorial -corporal, emocional i intel·lectual- tant individuals com en grup que l’Escola proposi contribuiran decididament a la conformació i creixement d’aquesta intel·ligència musical.

L’Escola entén que l’educació musical és un procés multidimensional i cal cobrir adequadament tots els aspectes que la configuren. En especial caldrà donar una educació: moral, que tingui en compte totes les implicacions humanes i socials de l’exercici de la música i en especial la llibertat, el gust pel treball ben fet, la responsabilitat, la cooperació…; intel·lectual, que mani a una actitud reflexiva i un interès per l’aprofundiment racional sobre els diferents aspectes que configuren la música; física, centrada en el domini del cos, especialment en aquells aspectes psicomotrius que caldrà posar al servei de la pràctica interpretativa.

La música només té veritable sentit en la mesura en què estableix vincles profunds, rics i diversos amb la persona i amb el grup per el qual aquesta música esdevé important, significativa o rellevant. Des d’aquest punt de vista, l’educació musical que donarà el nostre centre tindrà en compte tots aquests components de la música.

El català com a llengua pròpia de Catalunya és la llengua vehicular i d’aprenentatge a l’Escola municipal de música de Sant Feliu de Guíxols.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

– Missió: facilitar a tota la ciutadania espais i propostes actives de formació, pràctica, creació, producció i difusió en l’àmbit de la música, per tal de recollir i donar resposta (acompanyar) als interessos i les necessitats expressives dels ciutadans en l’àmbit de la música.

– Visió: l’Escola de Música és un centre obert, dinàmic i creatiu, pensat per a servir a les persones i que compta amb un equip professional molt competent, que afegeix valor cultural a la ciutat a partir de pràctiques educatives diverses, de qualitat, i amb visió de renovació i innovació.

– Valors: la proximitat als ciutadans, als col·lectius i a la cultura de la ciutat. La funcionalitat dels aprenentatges. El grup com a eina pedagògica i com a espai expressiu. La diversitat estètica i de llenguatges musicals escolaritzats. La qualitat metodològica i artística
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
ESTRUCTURA EDUCATIVA
TALLER NADONS

Està adreçat a nadons de 0 a 2 anys, acompanyats del pare o mare.
A través de cançons , jocs de falda, petites danses i audicions facilitem als infants que comencin a descobrir els seu cos, el llenguatge oral, la dansa,el ritme i el moviment. Treballem la memòria, la creativitat, l’oïda, la parla , l’atenció, la motricitat, l’expressió ..
La música permet compartir i expressar vivències, sensacions i emocions; aspectes que afavoreixen el desenvolupament global de l’ infant.
Tallers trimestrals de 45 minuts a la setmana.

SENSIBLITZACIÓ

Està adreçat als nens de 3 a 5 anys. Treball de desenvolupament sensorial i rítmic i introducció al món de la música a través de la cançó, el joc i el moviment. Es tracta de despertar les aptituds musicals d’una manera adequada a la seva edat i fomentar el gust i la curiositat per la música.
Es treballa en sessions col·lectives de 45 minuts setmanals.
Es realitza tant a l’escola de música com a les escoles de Primària que ho sol·liciten. S’estableix un mínim de 8 alumnes.

FORMACIÓ BÀSICA

Referent als nens/es de 6 a 11 anys.
Amb els nens de 6 i 7 anys. Continuem amb el desenvolupament sensorial i rítmic i introduïm el treball sobre els fonaments del llenguatge musical. Un primer acostament a la grafia i els elements bàsics del llenguatge musical a través del treball rítmic, la lectura, l’audició, la cançó i la seva expressió mitjançant la veu.
Es treballa en sessions col·lectives .
Els alumnes de 6 anys (Formació Bàsica 1) entren en contacte amb instruments, a partir de les sessions setmanals de 30 minuts taller o roda d’instruments per tal de tenir més coneixements per poder triar el curs següent. 2 classes de Llenguatge de 30 minuts i 30 minuts de coral setmanals.
A partir dels 8 anys, l’alumne/a desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i es formarà aprofundint en els coneixements del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i l’ instrument tan a nivell individual com en treball en grup.2 classes de Llenguatge de 30 minuts i 30 minuts de coral setmanals més 30 minuts d’instrument.
A bàsic 3 i 4, realitzen dues sessions de 45 minuts de llenguatge musical, 30 minuts de coral i 45 minuts de conjunt instrumental més la sessió d’instrument individual o de dos alumnes. En el conjunt instrumental al principi es treballa amb instruments orff i quan ja saben treballar més en grup i dominen una mica el seu instrument, es fa amb els propis instruments, combinats o no amb orff i percussió.
A bàsic 5 i 6 fan dues sessions de 60 minuts de llenguatge musical, 45 minuts de coral i ara ja poden accedir a l’orquestra de corda o de guitarres, al grup de vent, col•lectiva de piano o de percussió. A més de la classe d’instrument.
Al final de 6è els alumnes que ho demanen i estan a punt se’ls ajuda a preparar la prova de pas de grau al conservatori

LLENGUATGE DE SEGUIMENT

Està adreçat a alumnes que han acabat el nivell elemental i no volen continuar amb el nivell mitjà, però volen seguir practicant aspectes del llenguatge musical d’una manera més pràctica, aplicada al seu instrument. Sessions de 45 minuts setmanals. Continuen fent classe d’instrument i poden fer coral i/o orquestra o grup de vent.

NIVELL MITJÀ

El nivell mitjà va adreçat a alumnes que hagin superat la formació bàsica.

Està dividit en 6 cursos, on l’alumne es formarà aprofundint en els coneixements de l’harmonia , llenguatge musical , i la composició . Continuarà desenvolupant àmpliament les seves capacitats musicals i la seva expressió mitjançant la veu i l’ instrument tan a nivell individual com en treball en grup.

Es treballa de 1er a 4art amb una sessió de 60 minuts de llenguatge musical i una sessió de 60 minuts d’harmonia. 5è dues sessions de 60 minuts d’harmonia i 6è una sessió de 90 minuts d’harmonia (segons nombre d’alumnes)

A part de la coral i orquestres, a partir de 3er de Nivell Mitjà comencen a fer Cambra o Combo.

Durant el nivell mitjà es prepara als alumnes que hi estiguin interessats, a fer accessos a grau professional o superior.

LLENGUATGE D’ADULTS I/O ADOLESCENTS

Està adreçat a alumnes interessats en l’aprenentatge del llenguatge musical des del seu inici a diferents nivells; amb l’opció que més endavant quan tinguin el nivell s’incorporin als cursos de Nivell Mitjà.

OFERTA D’INSTRUMENTS

VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX
PIANO, GUITARRA
CANT
FLAUTA TRAVESSERA, CLARINET, TROMBÓ ,TROMPETA,SAXÒFON
PERCUSSIÓ-BATERIA
BAIX ELÈCTRIC, GUITARRA ELÈCTRICA, PIANO MODERN
CORAL
COMBO, CAMBRA
ORQUESTRA DE CORDA, GRUP DE VENT, GRUP DE GUITARRES