Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro

Condicions Generals

Coneix les condicions generals i tot el que has de saber com a alumne de l’Escola de Música:

Matriculació

– Cada curs s’ha de formalitzar la matrícula en el període que es determini per poder continuar els estudis a l’Escola de Música.

– La matriculació al centre implica el pagament de l’import de la matrícula i no es retornarà en cap cas el seu import.

– Els alumnes que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’espera. Si es produeixen vacants durant el procés de matrícula o durant el curs, s’oferiran als alumnes de FB 1 per la lletra del primer cognom sortida del sorteig i, a la resta d’alumnes, per ordre d’inscripció.

Procediment de baixes i canvis

– Les baixes i qualsevol canvi que afecti a la quota mensual cal fer-ho per escrit a secretaria abans del dia 15 del mes anterior. En cas de no fer-ho es cobrarà la quota mensual establerta.

Pagament de quotes

– El preu d’un curs es repartirà en 10 mensualitats. El preu serà segons el pla d’estudis que es segueixi.

– Les quotes seran domiciliades al compte bancari que proporcionen els alumnes.

– En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís al titular del compte per tal que aboni l’ import dins un termini. En cas de tres quotes no abonades, es donarà de baixa l’alumne. Perquè l’alumne pugui seguir cursant els seus estudis al centre caldrà que presenti un pla de pagament acordat amb l’àrea de Recaptació.

Altres

– Per utilitzar el servei de préstec d’instrument caldrà acceptar les condicions signant l’imprès d’alta. En retornar l’ instrument cal signar l’imprès de baixa. La quota del  lloguer serà de 40 euros anuals.

– Si l’alumne no assisteix a classe el professor no ha de recuperar la classe.

En cas de malaltia del professor hi haurà un professor de guàrdia, en cas d’una baixa llarga es posarà un substitut.

Condicions Generals Escola de Música Guíxols