PLANS D’OBERTURA A SANT FELIU DE GUÍXOLS I PLATJA D’ARO

Pla d’obertura de l’OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols curs 2020-21

El pla d’obertura de OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols té com a objectiu establir el cronograma i els processos a desenvolupar per a l’obertura del centre amb els protocols de seguretat i prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries i prevenció de OAM i garantir la logística del nivell d’activitat docent i de serveis establerta pel Departament d’Educació i la Direcció del Centre.

Aquest pla té 3 objectius:

 • Prioritzar la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de OAM seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i treballar sota la supervisió dels responsables de prevenció de l’OAM.
 • Fer possible l’activitat educativa i els recursos d’aprenentatge que estableix la Direcció del centre i el Departament d’Educació i en les fases i formats que es contemplin en funció del grau d’obertura i de restabliment de serveis.
 • Aportar la informació necessària a tots nivells per què els implicats (who) sàpiguen què han de fer (what) i per què (why), com ho han de fer (how), quan ho han de fer (when), on ho han de fer (where) i amb què ho han de fer (which) [sistema de les 6W+H].

Protocols de referència

Per a l’elaboració d’aquest pla es tindrà en compte el següent marc de referència:

 • RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 • Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de 2020.

Eixos d’actuació

El pla es vertebrarà en 3 eixos d’actuació:

1.- Regulació de l’accés i protecció dels diversos col·lectius de l’OAM Escola de  Música de Sant Feliu de Guíxols  (PERSONES):

 • Personal intern: establir mecanisme de control d’accés (alumnes matriculats al centre i públic que necessiti informació de secretaria):

o      Treballadores i treballadors:

 • Personal docent.
  • Personal no docent.
  • Personal de suport a la docència.

o      Estudiants:

 • Estudiants de sensibilització musical.
  • Estudiants de formació bàsica.
  • Estudiants de nivell mig.
  • Estudiants de programa lliure.
  • Estudiants de jornades o tallers.
 • Personal extern: establir mecanismes de control d’accés per a cada cas:
  • Personal  de  les  empreses  proveïdores  dels  serveis.
   • Personal d’empreses amb presència habitual a l’Escola:
    • Neteja.
    • Seguretat.
    • Manteniment.
   • Personal d’empreses amb presència puntual a l’Escola.
    • Transports instruments.
    • Manteniment instruments.
    • Manteniment general.
    • Manteniment equipament audiovisual.
  • Col·laboradores i col·laboradors docents.
  • Futures i futurs estudiants.
  • Públic.
  • Visites Direcció / personal no docent / personal docent.
  • Transport, paqueteria i correspondència (retorn i recollida).

Variables:

Protecció individual

Indicacions generals:          

 • Verificar l’estat de salut del fill/a o major d’edat. L’alumne no podrà tenir una temperatura corporal superior a 37,5ºC ni mostrar cap altre símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, mal de cap, malestar, dolor muscular, calfreds) 
 • No es pot  anar a l’escola si l’infant, adolescent o la la persona adulta presenta alguna de les següents situacions: 
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
  • En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció SARS-CoV-2.
 • Mantenir la distància interpersonal d’1,5 mts.
 • Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.
 • Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.
 • A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica que hi haurà disponible.
 • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, sobretot durant el canvi de classes.
 • En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar- lo en un cubell amb tapa, o bé, utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal de neteja.
 • Fer ús de la mascareta en tot moment a partir de 6 anys.
 • Si l’alumne/a comença a notar símptomes compatibles amb la COVID-19 cal comunicar-ho immediatament al professor/a. L’alumne serà aïllat en una aula habilitada, s’informarà als familiars que hauran de portar-ho al CAP de referència i allà s’iniciarà el protocol establert pel Departament de Salut en coordinació amb el Departament d’Educació.  
 • Per evitar aglomeracions al vestíbul, les mares, pares o tutors no podran    accedir al centre i els alumnes/as accediran per una porta diferent a la de sortida.
 •   En cas de consultes a secretaria només podrà accedir una mare, pare o tutor al vestíbul i sempre amb la mascareta.  
 •  En els canvis de classe es ventilaran les aules i es desinfectaran taules i instruments (piano, percussió i contrabaix)
 •  Per al curs 2020.21 no serà possible l’intercanvi d’instruments. L’escola de música nomes proporcionarà instruments als alumnes de FB1, pel que els alumnes a partir de FB2 hauran de portar el seu propi instrument per a la realització de les classes.

             Traçabilitat

 • REGISTRE D’INFORMACIÓ: caldrà disposar d’aquesta informació d’una manera ràpida i amb la màxima fiabilitat possible per atendre peticions o informes en cas de comunicació de casos positius o sospitosos:
  • IDENTIFICACIÓ DE PERSONES:
   • Identificar i registrar l’entrada i la sortida (seguretat perimetral), tant de personal intern com extern.
   • Identificar les persones vulnerables davant el virus:

▫     Personal intern:

 • Persones treballadores:
  • Comunicar-ho al servei de Prevenció.
 • Alumnat:
  • Comunicar-ho al servei que coordini l’àrea acadèmica corresponent.

▫     Personal extern:

 • Comunicar-ho al servei de Prevenció (Coordinació d’Activitats Empresarials)
  • IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS OCUPATS:
   • Caldrà conèixer els espais a on s’ha estat o on s’ha de ser habitualment.
   • Caldrà conèixer els contactes tant amb d’altres persones com amb equipaments i materials.
 • PROTOCOL PER A LA COMUNICACIÓ DELS CASOS POSITIUS I CONTACTES ESTRETS:

o   Personal laboral:

 • No assistir a l’OAM i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Es donarà avís al servei de Prevenció qui determinarà la necessitat de fer proves diagnòstiques i/o la necessitat de baixa laboral.

o   Alumnat:

 • No assistir a l’Escola de Música i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Comunicar els símptomes a la direcció del centre 
  • El centre ho comunicarà als pares, mares o tutors i l’alumne haurà d’esperar en una aula habilitada per als casos positius.
  • Els pares, mares o tutors hauran d’adreçar-se al cap de referència que iniciarà el protocol d’informació i mesures pertinents

o   Personal d’empreses de serveis:

 • Comunicar els símptomes a l’àrea de Prevenció o Recursos humans.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Per a la seva reincorporació, es demanarà a l’empresa una quarantena mínima de 15 dies o comprovant de prova diagnòstica del/la treballador/a.
   • Comunicar aquest protocol a les empreses de serveis
 • ESTABLIR POLÍTIQUES DE:
  • Grups estables per a mantenir el control dels casos positius.
  • Ocupació dels mateixos espais a l’Escola, restringint al  màxim  la  mobilitat (per exemple, anar sempre al mateix lavabo).
  • Tenir una porta d’entrada ( porta de vidre) i una de sortida ( porta d’emergència).
  • Evitar l’entrada de mares, pares o tutors i que només els alumnes accedeixin al vestíbul per evitar aglomeracions.
  • Condicions de treball:
   • Farem les tutories i coordinacions de les comissions online. 
   • Mantindrem grups nombrosos desdoblats o aules grans (Auditori o 2.1) per tal de mantenir la distància
   • Habilitar espais per fer pauses de treball (exterior – pati / interior sala professorat i personal no docent):

▫     Amb senyalització per als protocols de desinfecció dels equipaments després de cada ús.

▫     Control de l’aforament.

▫     Sectorització si cal (sala professorat i personal no docent).

Mesures higièniques

 

S’ha incidit en la neteja, en l’ordre en les aules per facilitar la seva desinfecció .

L’Escola es coordina amb el PAS de neteja de l’Ajuntament per incidir en la desinfecció i  neteja dels espais de l’Escola de Música.

S’ha renovat material i s’ha canviat  tapisseria de les banquetes dels pianos per tal que es pugui netejar.  

 • EQUIPS DE PROTECCIÓ:
  • INDIVIDUAL:
   • Es posarà a disposició del personal amb un registre de lliurament (PUNT EPI):

▫     Protecció individual:

 • Mascaretes.
 • Sabó
 • Gel hidroalcohòlic
 • COL·LECTIVA:
  • Pantalles de protecció en els espais d’atenció al públic:

▫     Secretaria.

▫     Aules de cant i vent.

 • Desinfecció per ús individual de materials i/o instruments:

▫     Parc instruments.

▫     Biblioteca.

▫     Audiovisuals.

▫     Informàtica.

 • INFORMACIÓ:
  • Tot el personal: informar pels canals de comunicació establerts que cal seguir les mesures de DISTÀNCIA / HIGIENE / PROTECCIÓ.
 • FORMACIÓ:
  • Personal intern (laboral): s’haurà d’omplir un qüestionari i enviar-lo al servei de Prevenció.
  • Alumnat: el professorat haurà de garantir que es compleixen les normes bàsiques preventives a l’aula.
  • Personal extern (empreses de serveis): reclamació de la formació mitjançant la coordinació d’activitats empresarials.

2.- Activació dels diversos espais (ESPAIS):

Establir protocols d’ús per a cadascun d’aquests espais:

 • Espais de treball acadèmic i docència:
  • Aules generals (accés per tothom i equipament general):
   • Individual.
   • Col·lectiva  instrumental i no instrumental.
  • Aules específiques (accés per tothom i equipament específic).
  • Aules restringides (accés per certs col·lectius i equipament específic).
  • Espais col·lectius de treball acadèmic (seminaris, coordinacions ..).
 • Treball administratiu i tècnic:
  • Despatxos individuals.
  • Despatxos col·lectius.
  • Sala professorat 
 • Espais de concerts:
  • Sala auditori.
  • Aula 1.1.
 • Espais per a les pauses de treball / estudi:
  • Sala professorat i personal no docent.
  • Pati de l’escola
  • Vestíbul.
 • Lavabos.

Variables:

Aforaments

Segons allò establert a la  RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer:

 1. Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 1,5 m2 per persona excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 2. S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si).
 3. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es faci obligatori l’ús de mascareta (excepte menors de 6 anys).
  1. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Disposició

Segons l’aforament previst, els espais podran ser organitzats amb una disposició del mobiliari i equipaments determinada per a garantir l’acompliment del mateix.

Conducció

Segons l’activitat a realitzar, es podran utilitzar mitjans auxiliars per conduir l’accés de les persones i evitar l’accés a zones d’ús restringit.

Senyalització

Els espais estaran senyalitzats amb indicacions diverses:

 • Aforaments màxims permesos.
  • Disposició del mobiliari.
  • Indicacions per a la desinfecció i neteja d’equipaments.
  • Disposició de les pertinences personals.

Ventilació

 • Per tipus d’atenció: espera i torns
  • Atenció a públic general (Recepció i Secretaria).
  • Atenció a estudiants, professors i personal no docent (serveis d’equipaments, Recursos humans, …).
  • Visites.

Es ventilaran les aules abans i després de cada sessió ( i durant la sessió mentre la climatologia ho permeti). 

 

3.- Activació de Serveis logístics (SERVEIS)

 • Establir els serveis amb presencialitat continuada a l’Escola (efectius de personal i horaris):
  • Unitat de Manteniment i medi ambient i neteja-desinfecció
  • Unitat d’Espais (Atenció externa i seguretat i Atenció interna i vigilància).
  • Serveis d’Equipaments:
   • Informàtica.
   • Parc instruments.
   • Audiovisuals.
   • Biblioteca.
   • Unitat d’espais.
 • Establir calendari acadèmic presencial / en línia (si s’escau).
 • Establir protocols per a l’ús i desinfecció de:
  • Equipament instrumental.
  • Equipament audiovisual.
  • Equipament informàtic.
  • Equipament de reprografia i impressió .
  • Material d’oficina.
  • Documentació.
  • Mobiliari.
  • Maquinària (ascensors, grada, muntacàrregues…).

Els horaris dels grups i alumnes consten actualitzats permanentment al nostre programa de gestió GWIDO, per tal de tenir tots els alumnes del centre localitzats.

Pla d’obertura de l’OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols curs 2020-21

El pla d’obertura de OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols té com a objectiu establir el cronograma i els processos a desenvolupar per a l’obertura del centre amb els protocols de seguretat i prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries i prevenció de OAM i garantir la logística del nivell d’activitat docent i de serveis establerta pel Departament d’Educació i la Direcció del Centre.

Aquest pla té 3 objectius:

 • Prioritzar la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de OAM seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i treballar sota la supervisió dels responsables de prevenció de l’OAM.
 • Fer possible l’activitat educativa i els recursos d’aprenentatge que estableix la Direcció del centre i el Departament d’Educació i en les fases i formats que es contemplin en funció del grau d’obertura i de restabliment de serveis.
 • Aportar la informació necessària a tots nivells per què els implicats (who) sàpiguen què han de fer (what) i per què (why), com ho han de fer (how), quan ho han de fer (when), on ho han de fer (where) i amb què ho han de fer (which) [sistema de les 6W+H].

Protocols de referència

Per a l’elaboració d’aquest pla es tindrà en compte el següent marc de referència:

 • RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 • Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de 2020.

Eixos d’actuació

El pla es vertebrarà en 3 eixos d’actuació:

1.- Regulació de l’accés i protecció dels diversos col·lectius de l’OAM Escola de  Música de Sant Feliu de Guíxols  (PERSONES):

 • Personal intern: establir mecanisme de control d’accés (alumnes matriculats al centre i públic que necessiti informació de secretaria):

o      Treballadores i treballadors:

 • Personal docent.
  • Personal no docent.
  • Personal de suport a la docència.

o      Estudiants:

 • Estudiants de sensibilització musical.
  • Estudiants de formació bàsica.
  • Estudiants de nivell mig.
  • Estudiants de programa lliure.
  • Estudiants de jornades o tallers.
 • Personal extern: establir mecanismes de control d’accés per a cada cas:
  • Personal  de  les  empreses  proveïdores  dels  serveis.
   • Personal d’empreses amb presència habitual a l’Escola:
    • Neteja.
    • Seguretat.
    • Manteniment.
   • Personal d’empreses amb presència puntual a l’Escola.
    • Transports instruments.
    • Manteniment instruments.
    • Manteniment general.
    • Manteniment equipament audiovisual.
  • Col·laboradores i col·laboradors docents.
  • Futures i futurs estudiants.
  • Públic.
  • Visites Direcció / personal no docent / personal docent.
  • Transport, paqueteria i correspondència (retorn i recollida).

Variables:

Protecció individual

Indicacions generals:          

 • Verificar l’estat de salut del fill/a o major d’edat. L’alumne no podrà tenir una temperatura corporal superior a 37,5ºC ni mostrar cap altre símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, mal de cap, malestar, dolor muscular, calfreds) 
 • No es pot  anar a l’escola si l’infant, adolescent o la la persona adulta presenta alguna de les següents situacions: 
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
  • En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció SARS-CoV-2.
 • Mantenir la distància interpersonal d’1,5 mts.
 • Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.
 • Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.
 • A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica que hi haurà disponible.
 • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, sobretot durant el canvi de classes.
 • En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar- lo en un cubell amb tapa, o bé, utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal de neteja.
 • Fer ús de la mascareta en tot moment a partir de 6 anys.
 • Si l’alumne/a comença a notar símptomes compatibles amb la COVID-19 cal comunicar-ho immediatament al professor/a. L’alumne serà aïllat en una aula habilitada, s’informarà als familiars que hauran de portar-ho al CAP de referència i allà s’iniciarà el protocol establert pel Departament de Salut en coordinació amb el Departament d’Educació.  
 • Per evitar aglomeracions al vestíbul, les mares, pares o tutors no podran    accedir al centre i els alumnes/as accediran per una porta diferent a la de sortida.
 •   En cas de consultes a secretaria només podrà accedir una mare, pare o tutor al vestíbul i sempre amb la mascareta.  
 •  En els canvis de classe es ventilaran les aules i es desinfectaran taules i instruments (piano, percussió i contrabaix)
 •  Per al curs 2020.21 no serà possible l’intercanvi d’instruments. L’escola de música nomes proporcionarà instruments als alumnes de FB1, pel que els alumnes a partir de FB2 hauran de portar el seu propi instrument per a la realització de les classes.

             Traçabilitat

 • REGISTRE D’INFORMACIÓ: caldrà disposar d’aquesta informació d’una manera ràpida i amb la màxima fiabilitat possible per atendre peticions o informes en cas de comunicació de casos positius o sospitosos:
  • IDENTIFICACIÓ DE PERSONES:
   • Identificar i registrar l’entrada i la sortida (seguretat perimetral), tant de personal intern com extern.
   • Identificar les persones vulnerables davant el virus:

▫     Personal intern:

 • Persones treballadores:
  • Comunicar-ho al servei de Prevenció.
 • Alumnat:
  • Comunicar-ho al servei que coordini l’àrea acadèmica corresponent.

▫     Personal extern:

 • Comunicar-ho al servei de Prevenció (Coordinació d’Activitats Empresarials)
  • IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS OCUPATS:
   • Caldrà conèixer els espais a on s’ha estat o on s’ha de ser habitualment.
   • Caldrà conèixer els contactes tant amb d’altres persones com amb equipaments i materials.
 • PROTOCOL PER A LA COMUNICACIÓ DELS CASOS POSITIUS I CONTACTES ESTRETS:

o   Personal laboral:

 • No assistir a l’OAM i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Es donarà avís al servei de Prevenció qui determinarà la necessitat de fer proves diagnòstiques i/o la necessitat de baixa laboral.

o   Alumnat:

 • No assistir a l’Escola de Música i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Comunicar els símptomes a la direcció del centre 
  • El centre ho comunicarà als pares, mares o tutors i l’alumne haurà d’esperar en una aula habilitada per als casos positius.
  • Els pares, mares o tutors hauran d’adreçar-se al cap de referència que iniciarà el protocol d’informació i mesures pertinents

o   Personal d’empreses de serveis:

 • Comunicar els símptomes a l’àrea de Prevenció o Recursos humans.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Per a la seva reincorporació, es demanarà a l’empresa una quarantena mínima de 15 dies o comprovant de prova diagnòstica del/la treballador/a.
   • Comunicar aquest protocol a les empreses de serveis
 • ESTABLIR POLÍTIQUES DE:
  • Grups estables per a mantenir el control dels casos positius.
  • Ocupació dels mateixos espais a l’Escola, restringint al  màxim  la  mobilitat (per exemple, anar sempre al mateix lavabo).
  • Tenir una porta d’entrada ( porta de vidre) i una de sortida ( porta d’emergència).
  • Evitar l’entrada de mares, pares o tutors i que només els alumnes accedeixin al vestíbul per evitar aglomeracions.
  • Condicions de treball:
   • Farem les tutories i coordinacions de les comissions online. 
   • Mantindrem grups nombrosos desdoblats o aules grans (Auditori o 2.1) per tal de mantenir la distància
   • Habilitar espais per fer pauses de treball (exterior – pati / interior sala professorat i personal no docent):

▫     Amb senyalització per als protocols de desinfecció dels equipaments després de cada ús.

▫     Control de l’aforament.

▫     Sectorització si cal (sala professorat i personal no docent).

Mesures higièniques

 

S’ha incidit en la neteja, en l’ordre en les aules per facilitar la seva desinfecció .

L’Escola es coordina amb el PAS de neteja de l’Ajuntament per incidir en la desinfecció i  neteja dels espais de l’Escola de Música.

S’ha renovat material i s’ha canviat  tapisseria de les banquetes dels pianos per tal que es pugui netejar.  

 • EQUIPS DE PROTECCIÓ:
  • INDIVIDUAL:
   • Es posarà a disposició del personal amb un registre de lliurament (PUNT EPI):

▫     Protecció individual:

 • Mascaretes.
 • Sabó
 • Gel hidroalcohòlic
 • COL·LECTIVA:
  • Pantalles de protecció en els espais d’atenció al públic:

▫     Secretaria.

▫     Aules de cant i vent.

 • Desinfecció per ús individual de materials i/o instruments:

▫     Parc instruments.

▫     Biblioteca.

▫     Audiovisuals.

▫     Informàtica.

 • INFORMACIÓ:
  • Tot el personal: informar pels canals de comunicació establerts que cal seguir les mesures de DISTÀNCIA / HIGIENE / PROTECCIÓ.
 • FORMACIÓ:
  • Personal intern (laboral): s’haurà d’omplir un qüestionari i enviar-lo al servei de Prevenció.
  • Alumnat: el professorat haurà de garantir que es compleixen les normes bàsiques preventives a l’aula.
  • Personal extern (empreses de serveis): reclamació de la formació mitjançant la coordinació d’activitats empresarials.

2.- Activació dels diversos espais (ESPAIS):

Establir protocols d’ús per a cadascun d’aquests espais:

 • Espais de treball acadèmic i docència:
  • Aules generals (accés per tothom i equipament general):
   • Individual.
   • Col·lectiva  instrumental i no instrumental.
  • Aules específiques (accés per tothom i equipament específic).
  • Aules restringides (accés per certs col·lectius i equipament específic).
  • Espais col·lectius de treball acadèmic (seminaris, coordinacions ..).
 • Treball administratiu i tècnic:
  • Despatxos individuals.
  • Despatxos col·lectius.
  • Sala professorat 
 • Espais de concerts:
  • Sala auditori.
  • Aula 1.1.
 • Espais per a les pauses de treball / estudi:
  • Sala professorat i personal no docent.
  • Pati de l’escola
  • Vestíbul.
 • Lavabos.

Variables:

Aforaments

Segons allò establert a la  RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer:

 1. Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 1,5 m2 per persona excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 2. S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si).
 3. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es faci obligatori l’ús de mascareta (excepte menors de 6 anys).
  1. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Disposició

Segons l’aforament previst, els espais podran ser organitzats amb una disposició del mobiliari i equipaments determinada per a garantir l’acompliment del mateix.

Conducció

Segons l’activitat a realitzar, es podran utilitzar mitjans auxiliars per conduir l’accés de les persones i evitar l’accés a zones d’ús restringit.

Senyalització

Els espais estaran senyalitzats amb indicacions diverses:

 • Aforaments màxims permesos.
  • Disposició del mobiliari.
  • Indicacions per a la desinfecció i neteja d’equipaments.
  • Disposició de les pertinences personals.

Ventilació

 • Per tipus d’atenció: espera i torns
  • Atenció a públic general (Recepció i Secretaria).
  • Atenció a estudiants, professors i personal no docent (serveis d’equipaments, Recursos humans, …).
  • Visites.

Es ventilaran les aules abans i després de cada sessió ( i durant la sessió mentre la climatologia ho permeti). 

 

3.- Activació de Serveis logístics (SERVEIS)

 • Establir els serveis amb presencialitat continuada a l’Escola (efectius de personal i horaris):
  • Unitat de Manteniment i medi ambient i neteja-desinfecció
  • Unitat d’Espais (Atenció externa i seguretat i Atenció interna i vigilància).
  • Serveis d’Equipaments:
   • Informàtica.
   • Parc instruments.
   • Audiovisuals.
   • Biblioteca.
   • Unitat d’espais.
 • Establir calendari acadèmic presencial / en línia (si s’escau).
 • Establir protocols per a l’ús i desinfecció de:
  • Equipament instrumental.
  • Equipament audiovisual.
  • Equipament informàtic.
  • Equipament de reprografia i impressió .
  • Material d’oficina.
  • Documentació.
  • Mobiliari.
  • Maquinària (ascensors, grada, muntacàrregues…).

Els horaris dels grups i alumnes consten actualitzats permanentment al nostre programa de gestió GWIDO, per tal de tenir tots els alumnes del centre localitzats.

En cas de variació en la situació de la pandèmia, caldrà revisar les condicions d’accés a OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols i aplicar aquelles restriccions que siguin necessàries.

En cas de variació en la situació de la pandèmia, caldrà revisar les condicions d’accés a OAM Escola de música de Sant Feliu de Guíxols i aplicar aquelles restriccions que siguin necessàries.

Pla d’obertura de l’OAM Escola de música de Platja d’Aro  curs 2020-21

El pla d’obertura de l’ Escola de música de Platja d’Aro té com a objectiu establir el cronograma i els processos a desenvolupar per a l’obertura del centre amb els protocols de seguretat i prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries i prevenció de l’Escola de Música i garantir la logística del nivell d’activitat docent i de serveis establerta pel Departament d’Educació i la Direcció del Centre.

Aquest pla té 3 objectius:

 • Prioritzar la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de OAM seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i treballar sota la supervisió dels responsables de prevenció de l’Escola de Música.
 • Fer possible l’activitat educativa i els recursos d’aprenentatge que estableix la Direcció del centre i el Departament d’Educació i en les fases i formats que es contemplin en funció del grau d’obertura i de restabliment de serveis.
 • Aportar la informació necessària a tots nivells per què els implicats (who) sàpiguen què han de fer (what) i per què (why), com ho han de fer (how), quan ho han de fer (when), on ho han de fer (where) i amb què ho han de fer (which) [sistema de les 6W+H].

Protocols de referència

Per a l’elaboració d’aquest pla es tindrà en compte el següent marc de referència:

 • RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 • Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de 2020.

Eixos d’actuació

El pla es vertebrarà en 3 eixos d’actuació:

1.- Regulació de l’accés i protecció dels diversos col·lectius de l’Escola de  Música de Platja d’Aro  (PERSONES):

 • Personal intern: establir mecanisme de control d’accés (alumnes matriculats al centre i públic que necessiti informació de secretaria):

o      Treballadores i treballadors:

 • Personal docent.
  • Personal no docent.
  • Personal de suport a la docència.

o      Estudiants:

 • Estudiants de sensibilització musical.
  • Estudiants de formació bàsica.
  • Estudiants de nivell mig.
  • Estudiants de programa lliure.
  • Estudiants de jornades o tallers.
 • Personal extern: establir mecanismes de control d’accés per a cada cas:
  • Personal  de  les  empreses  proveïdores  dels  serveis.
   • Personal d’empreses amb presència habitual a l’Escola:
    • Neteja.
    • Seguretat.
    • Manteniment.
   • Personal d’empreses amb presència puntual a l’Escola.
    • Transports instruments.
    • Manteniment instruments.
    • Manteniment general.
    • Manteniment equipament audiovisual.
  • Col·laboradores i col·laboradors docents.
  • Futures i futurs estudiants.
  • Públic.
  • Visites Direcció / personal no docent / personal docent.
  • Transport, paqueteria i correspondència (retorn i recollida).

Variables:

Protecció individual

Indicacions generals:          

 • Verificar l’estat de salut del fill/a o major d’edat. L’alumne no podrà tenir una temperatura corporal superior a 37,5ºC ni mostrar cap altre símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, mal de cap, malestar, dolor muscular, calfreds) 
 • No es pot  anar a l’escola si l’infant, adolescent o la la persona adulta presenta alguna de les següents situacions: 
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
  • En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció SARS-CoV-2.
 • Mantenir la distància interpersonal d’1,5 mts.
 • Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.
 • Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.
 • A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica que hi haurà disponible.
 • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, sobretot durant el canvi de classes.
 • En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar- lo en un cubell amb tapa, o bé, utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal de neteja.
 • Fer ús de la mascareta en tot moment a partir de 6 anys.
 • Si l’alumne/a comença a notar símptomes compatibles amb la COVID-19 cal comunicar-ho immediatament al professor/a. L’alumne serà aïllat en una aula habilitada, s’informarà als familiars que hauran de portar-ho al CAP de referència i allà s’iniciarà el protocol establert pel Departament de Salut en coordinació amb el Departament d’Educació.  
 • Per evitar aglomeracions al vestíbul, les mares, pares o tutors no podran    accedir al centre i els alumnes/as accediran per una porta diferent a la de sortida.
 • En cas de consultes a secretaria només podrà accedir una mare, pare o tutor al vestíbul i sempre amb la mascareta.  
 • En els canvis de classe es ventilaràn les aules i es desinfectaran taules i instruments (piano, percussió i contrabaix)
 • Per al curs 2020.21 no serà possible l’intercanvi d’instruments. L’escola de música nomes proporcionarà instruments als alumnes de FB1, pel que els alumnes a partir de FB2 hauran de portar el seu propi instrument per a la realització de les classes.

             Traçabilitat

 • REGISTRE D’INFORMACIÓ: caldrà disposar d’aquesta informació d’una manera ràpida i amb la màxima fiabilitat possible per atendre peticions o informes en cas de comunicació de casos positius o sospitosos:
  • IDENTIFICACIÓ DE PERSONES:
   • Identificar i registrar l’entrada i la sortida (seguretat perimetral), tant de personal intern com extern.
   • Identificar les persones vulnerables davant el virus:

▫     Personal intern:

 • Persones treballadores:
  • Comunicar-ho al servei de Prevenció.
 • Alumnat:
  • Comunicar-ho al servei que coordini l’àrea acadèmica corresponent.

▫     Personal extern:

 • Comunicar-ho al servei de Prevenció (Coordinació d’Activitats Empresarials)
  • IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS OCUPATS:
   • Caldrà conèixer els espais a on s’ha estat o on s’ha de ser habitualment.
   • Caldrà conèixer els contactes tant amb d’altres persones com amb equipaments i materials.
 • PROTOCOL PER A LA COMUNICACIÓ DELS CASOS POSITIUS I CONTACTES ESTRETS:

o   Personal laboral:

 • No assistir a l’Escola de Música i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Es donarà avís al servei de Prevenció qui determinarà la necessitat de fer proves diagnòstiques i/o la necessitat de baixa laboral.

o   Alumnat:

 • No assistir a l’Escola de Música i trucar al 061 o al CAP de referència.
  • Comunicar els símptomes a la direcció del centre 
  • El centre ho comunicarà als pares, mares o tutors i l’alumne haurà d’esperar en una aula habilitada per als casos positius.
  • Els pares, mares o tutors hauran d’adreçar-se al cap de referència que iniciarà el protocol d’informació i mesures pertinents

o   Personal d’empreses de serveis:

 • Comunicar els símptomes a l’àrea de Prevenció o Recursos humans.
  • Localització de possibles contactes estrets.
  • Per a la seva reincorporació, es demanarà a l’empresa una quarantena mínima de 15 dies o comprovant de prova diagnòstica del/la treballador/a.
   • Comunicar aquest protocol a les empreses de serveis
 • ESTABLIR POLÍTIQUES DE:
  • Grups estables per a mantenir el control dels casos positius.
  • Ocupació dels mateixos espais a l’Escola, restringint al  màxim  la  mobilitat (per exemple, anar sempre al mateix lavabo).
  • Tenir una porta d’entrada ( porta de vidre) i una de sortida ( porta d’emergència).
  • Evitar l’entrada de mares, pares o tutors i que només els alumnes accedeixin al vestíbul per evitar aglomeracions.
 • Condicions de treball:
  • Farem les tutories i coordinacions de les comissions online. 
  • Mantindrem grups nombrosos desdoblats o aules grnas (Auditori o 2.1) per tal de mantenir la distància
  • Habilitar espais per fer pauses de treball (exterior – pati / interior sala professorat i personal no docent):

▫     Amb senyalització per als protocols de desinfecció dels equipaments després de cada ús.

▫     Control de l’aforament.

▫     Sectorització si cal (sala professorat i personal no docent).

Mesures higièniques

 

S’ha incidit en la neteja, en l’ordre en les aules per facilitar la seva desinfecció .

L’Escola es coordina amb el PAS de neteja de l’Ajuntament per incidir en la desinfecció i  neteja dels espais de l’Escola de Música.

S’ha renovat material i s’ha canviat  tapisseria de les banquetes dels pianos per tal que es pugui netejar.  

 

 • EQUIPS DE PROTECCIÓ:
  • INDIVIDUAL:
   • Es posarà a disposició del personal amb un registre de lliurament (PUNT EPI):

▫     Protecció individual:

 • Mascaretes.
 • Sabó
 • Gel hidroalcohòlic
 • COL·LECTIVA:
  • Pantalles de protecció en els espais d’atenció al públic:

▫     Secretaria.

 • Desinfecció per ús individual de materials i/o instruments:

▫     Parc instruments.

▫     Biblioteca.

▫     Audiovisuals.

▫     Informàtica.

 • INFORMACIÓ:
  • Tot el personal: informar pels canals de comunicació establerts que cal seguir les mesures de DISTÀNCIA / HIGIENE / PROTECCIÓ.
 • FORMACIÓ:
  • Personal intern (laboral): s’haurà d’omplir un qüestionari i enviar-lo al servei de Prevenció.
  • Alumnat: el professorat haurà de garantir que es compleixen les normes bàsiques preventives a l’aula.
  • Personal extern (empreses de serveis): reclamació de la formació mitjançant la coordinació d’activitats empresarials.

2.- Activació dels diversos espais (ESPAIS):

Establir protocols d’ús per a cadascun d’aquests espais:

 • Espais de treball acadèmic i docència:
  • Aules generals (accés per tothom i equipament general):
   • Individual.
   • Col·lectiva  instrumental i no instrumental.
  • Aules específiques (accés per tothom i equipament específic).
  • Aules restringides (accés per certs col·lectius i equipament específic).
  • Espais col·lectius de treball acadèmic (seminaris, coordinacions ..).
 • Treball administratiu i tècnic:
  • Despatxos individuals.
  • Despatxos col·lectius.
  • Sala professorat 
 • Espais de concerts:
  • Sala auditori.
  • Aula 1.1.
 • Espais per a les pauses de treball / estudi:
  • Sala professorat i personal no docent.
  • Pati de l’escola
  • Vestíbul.
 • Lavabos.

Variables:

Aforaments

Segons allò establert a la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de Febrer:

 1. Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 1,5 m2 per persona excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 2. S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si).
 3. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es faci obligatori l’ús de mascareta (excepte menos de 6 anys).
  1. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Disposició

Segons l’aforament previst, els espais podran ser organitzats amb una disposició del mobiliari i equipaments determinada per a garantir l’acompliment del mateix.

Conducció

Segons l’activitat a realitzar, es podran utilitzar mitjans auxiliars per conduir l’accés de les persones i evitar l’accés a zones d’ús restringit.

Senyalització

Els espais estaran senyalitzats amb indicacions diverses:

 • Aforaments màxims permesos.
  • Disposició del mobiliari.
  • Indicacions per a la desinfecció i neteja d’equipaments.
  • Disposició de les pertinences personals.

Ventilació

 • Per tipus d’atenció: espera i torns
  • Atenció a públic general (Recepció i Secretaria).
  • Atenció a estudiants, professors i personal no docent (serveis d’equipaments, Recursos humans, …).
  • Visites.

Es ventilaran les aules abans i després de cada sessió ( i durant la sessió mentre la climatologia ho permeti). 

3.- Activació de Serveis logístics (SERVEIS)

 • Establir els serveis amb presencialitat continuada a l’Escola (efectius de personal i horaris):
  • Unitat de Manteniment i medi ambient i neteja-desinfecció
  • Unitat d’Espais (Atenció externa i seguretat i Atenció interna i vigilància).
  • Serveis d’Equipaments:
   • Informàtica.
   • Parc instruments.
   • Audiovisuals.
   • Biblioteca.
   • Unitat d’espais.
 • Establir calendari acadèmic presencial / en línia (si s’escau).
 • Establir protocols per a l’ús i desinfecció de:
  • Equipament instrumental.
  • Equipament audiovisual.
  • Equipament informàtic.
  • Equipament de reprografia i impressió .
  • Material d’oficina.
  • Documentació.
  • Mobiliari.
  • Maquinària (ascensors, grada, muntacàrregues…).

Els horaris dels grups i alumnes consten actualitzats permanentment al nostre programa de gestió GWIDO, per tal de tenir tots els alumnes del centre localitzats.

En cas de variació en la situació de la pandèmia, caldrà revisar les condicions d’accés a l’Escola de música de Platja d’Aro i aplicar aquelles restriccions que siguin necessàries.